Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2024 04:13

Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot sivuaineopiskelijoille (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Saksan kieli ja kulttuuri (KLS)
Vuosi: 2009-2012
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Sisältöosaaminen
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee laajemmalti ja syvemmin teoreettisen kielen-tutkimuksen kenttää ja saksan kielen oppimisen, opettamisen ja tutkimuksen kannalta keskeisiä ilmiöitä. Hänellä on laajentunut lingvistinen yleissivistys ja edellytykset alan kehityksen omaehtoiseen seuraamiseen. Hän tuntee syvemmin kieliopin ja syntaksin käsitteistöä, saksan kielen rakenteita ja niiden kuvausmalleja ja osaa hyödyntää osaamistaan omassa kielen-käytössään, kielen opetuksessa, kieliaineksen analyysissä ja rajallisesti myös kielitieteellisessä tutkimuksessa. Lisäksi hän tuntee syvemmin saksankielisen alueen kulttuuritaustaa ja kirjallisuutta. Aineopintoihin sisältyy myös tieteellisten työskentelytaitojen kehittämiseen tähtääviä opinto-jaksoja. Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteel-lisiin työskentelytapoihin, käsitys tutkimusprosessin eri vaiheista ja omakohtaista kokemusta niiden käytännön toteutuksesta. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen, raportoida tutkimustaan suullisesti ja kirjallisesti sekä käydä tieteellistä keskus-telua ryhmässä saksan kielellä. Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on myös perustiedot oman erikoistumisalansa (kielen oppiminen ja opettaminen, kielen käyttö ja diskurssi, kieli ja kulttuuri) tutkimuskentästä.
Tavoitteet: Aineopintojen tavoitteena on saavuttaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
35
Koodi: SAXAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]