Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2019 19:11

Humanististen tieteiden kadidaatti, pääaineena italian kieli

tdk/laitos/oppiaine Italian kieli (KLS)
LisätiedotItalian kielen opiskelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä perehdyttää heidät Italian kirjallisuuteen, historiaan ja kulttuuriin. Perusopinnoissa (30 op) annetaan edellä mainituilta aloilta perustiedot; aineopinnoissa (50 op) tutustutaan edellisen lisäksi kielen kehitykseen, italialaiseen kielentutkimukseen, italian didaktiikkaan, italialaiseen yhteiskuntaan sekä klassiseen kirjallisuuteen 1200-luvulta alkaen. Italian kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin.

Osaamistavoitteet: Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena italian kieli on oppinut tarkastelemaan kieltä rakenteen, kulttuurin, yhteiskunnan ja viestinnän kannalta. Humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet ja taidot (sisältöosaaminen kuvataan perus- ja aineopintojen yhteydessä):

Tieteelliset valmiudet
• Tuntee kielentutkimuksen suuntauksia
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida suppeahkon tieteellisen tutkimuksen
. Osaa ohjatusti asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
• On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista
• Tuntee tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• Omaa valmiudet maisterintutkintoon tarvittavan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen

Yleiset työskentelytaidot
• Osaa toimia tehokkaasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyyn
• Osaa viestiä opintojen vaatimalla tavalla suullisesti ja kirjallisesti
• Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• Osaa toimia monikielisessä ja kulttuurisessa ympäristössä Ammatilliset taidot
• Ymmärtää teoreettisen tiedon tarpeen opettajan työssä ja muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
• Ymmärtää kieliasiantuntijan roolin moniammatillisessa yhteistyössä
• Havainnoi kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
• On valmis kehittämään asiantuntijuuttaan.
Asenteelliset valmiudet

• Tunnistaa oman kielitaitonsa vahvuudet ja heikkoudet, ja osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti
• Ymmärtää kulttuurisen tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden kehittymisessä

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]