Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.4.2024 22:28

Romaanisen filologian syventävät opinnot (kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntija) (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Romaaninen filologia (KLS)
Vuosi: 2015-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö:
Tavoitteet: Kielen oppimisen ja opettamisen opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää kieltä työvälineenä joustavasti erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin
- tuntee romaanisen kieli- ja kulttuurialueen historiaa ja nykyisyyttä
- osaa työskennellä luontevasti eri kulttuurien keskellä ja verkostoitu-maan monialaisesti.
- osaa tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti sekä soveltamaan, kehittele-mään ja esittämään tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan.
- saa hyvät valmiudet kielten opettajan ammattiin, koulutuksen hallintoon tai suunnittelutehtäviin.
- hallitsee opetettavan aineen ja osa toimia oman alansa kehittäjänä moniammatillisessa yhteistyössä
- on syventänyt romaanisen filologian tutkimusalueiden asiantuntijuut-taan ja tutkimuspohjaisen työskentelyn asiantuntijuuttaan
- maisterin tutkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten:
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- ongelmanratkaisutaidot
- kirjallisen viestinnän taidot
- projektinhallinnan taidot
- itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä
- keskeneräisyyden sietokyky
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: RFISYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]