Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2024 07:24

Museologian maisteriohjelma

Organisaatio: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Jyväskylän yliopiston museologia on oppiaine, jossa tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen suhdetta ajallis-alueelliseen ympäristönsä. Museologiassa perehdytään erityisesti siihen, miten ihmiset ottavat sekä aineellisen että aineettoman ympäristönsä haltuun erilaisin keinoin: nimeämällä, määrittelemällä, suojelemalla, säilyttämällä ja muistelemalla. Museologisen tutkimuksen kohteina eivät ole pelkästään museot tai muut muistiorganisaatiot kuten arkistot tai kirjastot, vaan niiden taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät kulttuuriperintö- ja muistiprosesseineen. Museologian oppiaine nojaa vahvasti heritologiseen (kulttuuriperintöteoria) tutkimusperinteeseen. Opintojen tavoitteena on saavuttaa syvällinen ymmärrys museologian ja siihen läheisesti liittyvän heritologian teoreettisesta perustasta. Toisena tärkeänä tavoitteena on kyky soveltaa hankittu teoreettinen tietämys käytännön työhön. Museologian opiskelu sisältää kuuden viikon mittaisen työssäoppimisjakson opintojen kaikilla tasoilla. Museologiaa opiskellaan sekä kontaktiopetuksessa että itsenäisesti työskennellen. Museologian maisteriohjelmassa syvennetään museologista asiantuntijuutta. Maisteriopinnot on mahdollista suunnitella joustavasti ja siten suunnata teoreettista ja ammatillista asiantuntijuutta omaa työllistymistä parantavaan suuntaan. Maisteriohjelmassa on opintoja, jotka nivoutuvat ja tukevat maisterintutkielmaan perehtymistä ja sen laadintaa. Maisteriohjelman työssäoppimisjaksoon sisältyy myös työelämäprojekti, jossa suunnitellaan käytäntöön soveltamiskelpoinen museotyötä kehittävä projekti. Museologiasta valmistuneet ja museologiaa opiskelleet työllistyvät usein erilaisiin museotehtäviin kulttuurihistoriallisissa museoissa, luonnontieteellisissä museoissa, taidemuseoissa ja erikoismuseoissa. Tämän lisäksi opinnot antavat valmiuksia työskennellä myös muissa suunnittelu-, hallinto-, asiantuntija- ja johtotehtävissä, joissa tarvitaan kulttuuri- ja luonnonperinnön prosessien tuntemusta ja ymmärrystä. Museologian opetusta annetaan useissa ulkomaisissa yliopistoissa, joten museologia tarjoaa luontevan oppiainevaihtoehdon esimerkiksi museoalalle aikovien opiskelijoiden kansainvälisten opintojen suunnitelmiin. Opintoihin kuuluvat työssäoppimisjaksot on mahdollista suorittaa ulkomaisissa museoissa ja saada siten kansainvälistä työkokemusta. Kansainvälinen harjoittelu tai muut kansainväliset opinnot ajoittuvat maisteriohjelman opintoihin.
Tavoitteet: FM-tutkinnon suorittanut Hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella Osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä Hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen Osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]