Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 18:45

Taidehistorian ja taidekasvatuksen maisteriohjelma, taidehistorian opintosuunta

Organisaatio: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Tämän päivän taidehistorian tutkimuksen kohteena eivät ole vain perinteiset visuaalisen taiteen lajit, vaan laajasti ottaen koko visuaalisen kulttuurin ja kulttuuriympäristön ilmiöt. Siten taidehistorioitsija voi päätyä tutkimaan ja tulkitsemaan mennyttä tai nykypäivää, tekijöitä tai tekemisen ehtoja, teosten aihemaailmaa tai vastaanottoa, taustalla olevia teorioita ja aatteita tai kulttuurisia ja yhteiskunnallisia kytköksiä. Taidehistorioitsija ottaa huomioon ilmiöiden historialliset edellytykset muistaen myös, että itse tieteenalakin on jatkuvan historiallisen muutoksen alainen. Maisterivaiheen opintojen tavoitteena on, että opiskelijalla on jäsentynyt ymmärrys taidehistorian traditiosta, tavoitteista ja käytännöistä ja hän pystyy osallistumaan alan kehittämiseen sen jollakin osa-alueella. Opinnot rakennetaan tukemaan opiskelijan pro gradu -tutkielman tekoa, ja ne sisältävät siksi runsaasti valinnaisuutta. Opinnoissa myös syvennetään opiskelijan metodologista osaamista niin tieteenfilosofian kuin tutkimusmenetelmien osalta. Opintoja voi suorittaa luentoina ja seminaareina (kontaktiopetus), kirjatentteinä, esseinä ja lukupiireinä tai verkko-opintoina. Kontaktiopetus vaatii läsnäoloa kursseilla, sillä siihen sisältyy usein erilaisia tehtäviä, harjoituksia tai esitelmiä. Tutkintoon voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun, joka tarkoittaa yleensä 3 kuukauden (15 op) työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä. Opiskelijoita rohkaistaan osallistumaan aktiivisesti kulttuuri- ja kansainväliseen toimintaan yliopistolla, sekä lähtemään kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Taidehistoriasta valmistunut voi työskennellä esimerkiksi kansallisissa ja kansainvälisissä suunnittelu-, hallinto-, johto- ja asiantuntijatehtävissä erilaisissa kulttuuriorganisaatioissa (korkeakoulut, kaupunkien kulttuuritoimi, järjestöt, projektit). Monet työllistyvät tutkimus- ja koulutustehtäviin eri sektoreilla. Myös museolaitos tarjoaa taidehistorioitsijalle laajan tehtäväkentän.
Tavoitteet: FM-tutkinnon suorittanut Hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella Osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä Hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen Osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
120
Tutkinnon taso: Maisteri
Tutkintonimike:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]