Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 16:04

Musiikkitieteen aineopinnot (Pääaineopiskelijoille)

Organisaatio: Musiikkitiede
Vuosi: 2017-2020
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja:
Sisältö: Musiikkitieteen aineopinnoissa perehdytään valittuihin systemaattisen musiikkitieteen suuntauksiin ja musiikkikulttuurin ilmiöihin, erilaisiin tutkimusmenetelmiin sekä tehdään kandidaatintutkielma. Lisäksi aloitetaan työelämävalmiuksien rakentaminen henkilökohtaisen portfoliotyöskentelyn ja työelämäopintojen kautta. Aineopintoihin sisältyy myös valinnaisia opintoja.
Tavoitteet: Musiikkitieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa - selittää systemaattisen musiikkitieteen keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät - hankkia ja arvioida musiikkitieteellistä tutkimustietoa - soveltaa tutkimustietoa tutkimuksen ja työelämän konteksteissa - toteuttaa pienimuotoisen tutkielman - viestiä musiikkitieteellistä tutkimustietoa suullisesti ja kirjallisesti sekä alan asiantuntijoille että ulkopuoliselle yleisölle - arvioida omaa osaamistaan työelämän vaatimusten näkökulmasta - soveltaa musiikkiteknologiaa musiikin tutkimukseen ja tekemiseen - kehittää omaa musiikillista asiantuntemustaan ja työelämävalmiuksiaan - käyttää tiedonhauissa monipuolisesti tiedonlähteitä.
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
50
Koodi: MUSAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pääaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]