Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.5.2024 13:33

Liikunnan yhteiskuntatieteiden aineopinnot, sivuainekokonaisuus (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Liikunnan yhteiskuntatieteet
Vuosi: 2017-2018
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Liikunnan yhteiskuntatieteistä on muille kuin pääaineopiskelijoille tarjolla aineopintotasoinen kokonaisuus, minimilaajuudeltaan 20 op. Opinnot voi suorittaa myös aineopintokokonaisuutena 35 op, mikäli se on opiskelijan pääaineen/tutkinto-ohjelman kannalta edullisempaa. Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on vapaa opinto-oikeus liikunnan yhteiskuntatieteiden perus- ja aineopintoihin. Muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava opinto-oikeutta. Edellytyksenä aineopintojen suorittamiselle tai opinto-oikeuden myöntämiselle on arvosanalla hyvä suoritettu liikunnan yhteiskuntatieteiden perusopintotasoinen kokonaisuus tai perusopintokokonaisuus. Haku tapahtuu tiedekunnan sähköisellä sivuaineenhakulomakkeella ja hakuajat ovat vuosittain 1.3.-30.4. ja 1.9.-31.10.
Sisältö: Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laajoina yhteiskunnallisina ilmiöinä. Liikunnan yhteiskuntatieteiden oppiaineita ovat liikuntasosiologia sekä liikuntasuunnittelu ja -hallinto. Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia, globalisaatio sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Keskeisiä sisältöjä ovat myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa sekä liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta sekä liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista. Liikuntasuunnittelun ja -hallinnon opintojen avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous ja liikuntaan liittyvä lainsäädäntö. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa.
Tavoitteet: Liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelu antaa valmiuksia toimia voimakkaassa kasvussa olevan liikunta- ja vapaa-aika-alan eri sektoreilla. Liikunnan yhteiskuntatieteiden aineopinnot suoritettuaan opiskelija: kykenee havainnoimaan liikuntakulttuuria muuttuvana ilmiökokonaisuutena; omaa yleiskuvan suomalaisten vapaa-ajanviettotavoista ja vapaa-aikatutkimuksesta sekä kykenee pohtimaan ihmisten elämäntyylillisiä vapaa-aikavalintoja; on perehtynyt liikunnan päätöksentekoa ohjaileviin lakeihin ja osaa soveltaa niitä työssään; on perehtynyt liikuntakulttuurin taloudellisiin ilmiöihin, tuntee kansallisen liikuntatalouden keskeiset rahavirrat ja omaa perustiedot liikuntaorganisaation taloushallinnosta; tuntee urheiluun ja liikuntaan liittyviä eettisiä normistoja ja ymmärtää niiden vaikutukset suomalaiseen liikuntakulttuuriin ja liikunnan päätöksentekoon; tuntee kunnallisen ja valtiollisen päätöksenteon toimintatavat ja omaa perustiedot johtamistaidoista; ymmärtää liikunnan ja urheilun globaaleja prosesseja ja osaa analysoida liikuntakulttuurin ilmiöitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
20
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]